Menu

ABC Dialogu

Dialog Usystematyzowany jest obecny w Polsce od pięciu lat. Proces ten rozpoczął się w styczniu 2010 r., kiedy to Prezydencja Hiszpańska w Radzie Unii Europejskiej po raz pierwszy opracowała katalog pytań skierowanych do młodzieży. Dotyczyły one problemu bezrobocia. Kolejnych dziewięć państw sprawujących przewodnictwo poruszało inne istotne dla młodych obywateli Unii tematy, takie jak partycypacja, włączenie społeczne czy upodmiotowienie.

W Polsce prowadzeniem konsultacji zajmuje się Krajowa Grupa Robocza ds. Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą (KGR), w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Ustrukturyzowanie dialogu polega na uporządkowaniu cyklu przeprowadzania konsultacji. Trwa on 18 miesięcy i pokrywa się z okresem pracy Tria Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (w tym czasie przewodnictwo w UE pełnią kolejno trzy państwa, ściśle ze sobą współpracując). Cykl jest podzielony na trzy sześciomiesięczne okresy, zwane rundami lub turami – runda odpowiada okresowi, w którym jeden z krajów Tria pełni przewodnią funkcję w Radzie UE.

Od Tria Prezydencji (Włochy-Łotwa-Luksemburg) zmieniła się formuła konsultacji. Zrezygnowano z zadawania pytań co pół roku. Nowa architektura procesu przewiduje:
1. Dotarcie do młodzieży z tematem konsultacji i wypracowanie wspólnego znaczenia pojęć, co ma ułatwić dalszą dyskusję i wypracowanie konstruktywnych wniosków;
2. Tradycyjne konsultacje – za pomocą nowej platformy ankietowania on-line, jak też za pomocą konsultacji bezpośrednich;
3. Działania wdrażające wyniki konsultacji w życie, kreujące zmianę stanu prawnego i społecznego, zgodnie z wynikami konsultacji.

Tak więc z masowymi konsultacjami wśród młodzieży będziemy mieć do czynienia tylko przy okazji rozpoczynającej się w styczniu prezydencji łotewskiej.
Tematem przewodnim aktualnej V rundy Dialogu jest ” Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life, ready for society „, który możemy tłumaczyć jako skupienie się na umiejętnościach życiowych młodych ludzi. Pytania do konsultacji pojawią się niebawem na stronie internetowej www.prom.info.pl, jak też w wielu innych współpracujących mediach. Zachęcamy do propagowania konsultacji i dyskusji z młodzieżą w tym zakresie tematycznym: organizowania warsztatów i lekcji.

Analiza jakościowa dotychczasowych uczestników procesu pokazuje, że konieczna jest stała ewaluacja wyników dialogu oraz prezentacja ich jak najszerszemu gronu. Ma to budować poczucie realnej zmiany, która dokonuje się dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w proces. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez raporty ewaluacyjne oraz konferencje na poziomie krajowym podsumowujące kolejne etapy Dialogu Usystematyzowanego. Pierwsza z takich konferencji odbędzie się już w grudniu w Warszawie i połączona będzie z prezentacją raportu ewaluacyjnego minionych 5 lat procesu.

Jak pokazują badania, uczestnikami konsultacji są głównie osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych, czyli tzw. młodzież zrzeszona. Doceniając wkład tej grupy zauważamy, że konieczne jest dotarcie także do osób nie angażujących się społecznie, aby zapewnić pełną reprezentatywność wniosków uzyskiwanych podczas konsultacji. Służyć ma temu program ambasadorski oraz program małych grantów, dzięki którym możliwe będzie dotarcie to szerokiego spektrum odbiorców na jak najniższym poziomie.

Żadne, nawet najlepsze narzędzia nie zastąpią jednak młodzieńczej pasji, zapału oraz chęci zmiany otoczenia na lepsze. Dlatego też serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Dialogu Usystematyzowanego w Polsce.

 

ulotka1

ulotka2

Aplikacja na telefony z Androidem!

Android-logo

Dialog Usystematyzowany w trzy minuty!